Voordelen de steun van bijvoorbeeld Nederland zult Curacao

Voordelen in de sociale vorming van een individu ?Na onze interviews met Lt.Plaate en Kapitein Olario hebben wij gemerkt dat een punt tijdens beide interview steeds naarvoren kwam. Dit punt hield in dat het volgen van een een militaire of semimilitaire opleiding een positieve invloed zal hebben op de socialevorming van een individu. In deze hoofdstuk zullen wij ons verder verdiepen in de sociale aspecten en de invloed van een militaire opleiding. Hiernaast willen wij ook vermelden dat dit hoofdstuk lijkt af te wijken van onze hoofdvraag, maar om een effectieve leger voor het land Curacao te hebben zal de dienstplicht weer ingevoerd moeten worden. Dit hoofdstuk is afgeleid van de vraag naar een herinvoering van de dienstplicht of de alternatief van een sociale dienstplicht met een groene tint (militaire tint). Wat zullen de voordelen zijn van een sociale dienstplicht?Het land Curacao is een klein land met ongeveer 150.000 inwoners. In een mogelijke geval dat een land zoals Venezuela Curacao zou binnenvallen en Curacao zichzelf zal moeten verdedigen zonder de steun van bijvoorbeeld Nederland zult Curacao gebruik moeten maken van een groot aantal militaire personeel. Momenteel bezit Curacao ongeveer 119 militaire personeel van de CURMIL. In de situatie dat Venezuela Curacao op dit moment zal binnenvallen, zal de meerderheid van de bevolking niet kunnen optreden tegen een invasie. Ze zullen geen idee hebben, over hoe ze zich moeten gedragen in een militaire cultuur en omgeving.Het land Curacao heeft de afgelopen jaren een stijging in de criminaliteit en werkloosheid onder de jeugd meegemaakt. De Volgens de National Center for Education Statistics van de Verenigde Staten kregen gemiddeld 82% van de studenten die op een openbare school zaten hun high school diploma uitgereikt in 2014. In vergelijking kregen gemiddeld 90% tot 100% van studenten die op een ‘military school’  zaten hun high school diploma uitgereikt.”Ik ben echt een voorstander ervan.Ik ben van mening dat bepaalde kwaliteiten van de mens, vooral met de jeugd niet perse verbeterd zijn de laatste jaren.Ik zie een sociale dienstplicht meer als een bepaalde vorming dat je kan meenemen dat je disipline geeft en meer zelfvertrouwen.Dat zijn dingen die ik zelf heb ervaren , met de eerste socialevorming dienstplicht in 2011.En ik kan je zeggen dat nadat ik die opleidingen heb afgerond was ik een ander persoon dan hoe ik in ben gestap.Ik was niet goed bezig op school,ik had ook niet de beste vrienden en ik maakte ook niet de beste keuzes.En nadat je zoiets volgt dan ga je jezelf  ook beter leren kennen.Dat is ook het mooie van telefoons en facebook enzv je ben altijd het beste van jezelf aan het laten zien en je komt jezelf nooit tegen.Wat zijn je zwakheden , wat doe jij minder goed ? Met zo een dienstplicht  dan word je gestresd.Je eet niet goed,je slaapt niet en  dan ga je zien hoe je echt bent.En dan kan je jezelf ook leren kennen,want je komt jezelf tegen.En ik vind dat je nu tegenwoordig dat niet zoveel  meer meemaakt en daarom  zou ik een sociale vorm van dienstplicht graag terug willen.Dat hebben we ook wel met de sociaal vormende traject,dat is een nieuwe concept van van het oude sociaal vormende dienstplicht,alleen  is die heelaas nu niet bezig.dat komt door de overheids financien , daarom is het even in de ijskast gezet tot nader orde.Het sociaal vormende traject dat was  hoe het begon maar dat hebben we nu apart gezet.Het is een opleiding dat ook nu wordt gegeven ,maar het heeft nu verder niks te maken met de CURMIL.Het is echt voor de kansarme jongeren om daar een second chance  in te krijgen om zichzelf daar ook te leren desipline te leren en all that good stuff.Daarna is het is het eigenlijk weer voor de maatschappij , wel wordt er soms gekeken naar bijvoorbeeld  de beste 10% van hen. Die komt dan in aanmerking voor de CURMIL,maar maar dat is niet altijd vanzelfsprekend.Dat is nu een deel  een deel en dan heb je de elimentairevorming ,dat is onze opstart opleiding (basis opleiding) om bij de CURMIL te werken.Dan heb je na zo een opleiding je eerste streep gehaald, dan ben je een militien en krijg je baret met je anker en dan ben je officieel werkzaam bij de CURMIL.Dat is het eerste opleiding dat je krijgt.En daarna kan je voor het voortgezet vak opleiding gaan,heel simpel gezegt is dat de corporaals opleiding.Als je daarmee klaar bent krijg je je tweede streepje.Dat is meer een leiding gevende opleiding.Je gaat minder focusen op bepaalde aspecten van het fysiek bijvoorbeeld ,maar het blijft well pittig.Er wordt meer nadruk gelegd op leiding geven.Dan heb je nog het officiers opleiding en dat is een gedeelte in Nederland en een gedeelte hier op Curaçao en krijg je de rang van Luitenant.En dat zijn de 3 opleidingen die wij echt verzorgen en daar tussenin heb je bepaalde specialiteits opleidingen.Denk maar aan bijvoorbeeld een chaffeurs opleiding om onze grote trucks te rijden.Dan heb je ook een erkend opleiding behaald en dat is mooi voor als je de dienst uitgaat kun je een truck of een grote bus rijden. ”     Lt.Plaate Dit waren de woorden van Lt.Plaate met betrekking tot de voordelen van socialedienstplicht. Maar de vraag was, waren deze beweringen wel goed? Om erachter te komen of de beweringen over socialedienstplicht wel klopten, moesten we eerst weten wat de Sociale Vormingsplicht inhield.Sociale Vormingsplicht CuracaoDe regering van de Nederlandse Antillen heeft in februari 2006 de sociale vormingsplicht ingesteld. Aanleiding hiervoor was het grote aantal jongeren dat de scholen zonder diploma en zonder direct uitzicht op een baan. Deze jongeren hadden weinig toekomstperspectief. In de memorie van toelichting van de landsverordening Sociale vormingsplicht zijn de problemen die met behulp van de sociale vormingsplicht moet worden aangepakt omschreven. De Antilliaanse regering stelt hierin dat het volgen van een opleiding en het actief deelnemen in de samenleving voor de meeste jongeren geen probleem vormt. Een aantal jongeren loopt echter tegen zoveel struikelblokken aan dat zij het zonder speciale maatregelen niet redt. Als risicofactoren worden onder andere genoemd: armoede, drugs, gebrekkige opvoeding en leerachterstand op jonge leeftijd. De reguliere instanties in de Nederlandse Antillen bleken niet in staat om deze jongeren effectief te helpen. Het doel van de sociale vormingspicht is om deze jongeren een tweede kans te bieden door hen – al dan niet via een vervolgopleiding – voor te bereiden op de arbeidsmarkt en de maatschappij.   Het Sociaal Vormingstraject (SVT) is onderdeel van de Sociale Vormingsplicht (SVP). Het betreft een traject waarin een groep van zo’n 30 jongens vier tot vijf maanden een voortraject volgen, waarbij ze intensieve vorming krijgen vanuit de kazerne te Suffisant, om vervolgens door te stromen naar een hoofdtraject binnen de SVP. Vaak een leer-werktraject bij bijvoorbeeld de Isla of CDM. De SVP werd vanaf het begin, 2005, tot 2013 gefinancierd vanuit Usona en sinds 2014 door de lokale overheid. Voor het slagen van het SVT is dagelijks de begeleiding van de jongens vereist door een sociaal-maatschappelijk werker, die hen onder andere helpt het geleerde verder in praktijk te brengen.De maatschappelijk werker bij de SVP en SVT werkt intensief met de groep, maar er zijn ook 1-op-1 momenten, Bijvoorbeeld op de wekelijkse terugkomdag. Vooral tijdens de bivak in het begin, die drie weken duurt, is de begeleiding belangrijk. Vaak blijven de maatschappelijk werkers dan ook in de kazerne overnachten. De jongens mogen geen contact hebben met de buitenwereld, voor de meesten is het de eerste keer dat ze zo lang van huis zijn. Als ze het moeilijk hebben, kunnen ze bij de begeleiders terecht. Elke dag is er een programma met thema’s. Zoals werken aan je persoonlijkheid, het controleren van emoties, maar ook het breder trekken van respect, zoals de opstelling jegens een werkgever.http://sjms.org/military-school-is-no-guarantee/Mikitary school

x

Hi!
I'm Harold!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out