Türkiye ve hain YPG/PYD ile de mücadele edilece?ini

Türkiye D??i?leri Bakan? Mevlut Çavu?o?lu ABD’nin Suriye s?n?r?nda kurmay? planlad??? 30 bin ki?ilik terör örgütü ordusu hakk?nda aç?klamada bulundu.ABD’nin Suriye s?n?r?nda kurmay? amaçlad??? ve her türlü son teknolojiyle birlikte destek verdi?i YPG/ PYD terör örgütü ordusu için Türkiye D??i?leri Bakan? Mevlut Çavu?o?lu, Amerika Birle?ik Devletleri’nin bundan sonra taraf?n? seçmesi gerekti?ini ifade ederek ya müttefikleri seçece?ini ya da terör örgütleri yan?nda yer almas? gerekti?ini belirtti.TÜRK?YE’DE NASIL MÜCADE ED?LD?YSE SUR?YE’DE DE ÖYLE MÜCADELE ED?LECEKIrak’ta Suriye’de ve di?er ülkelerde teröristlerin yan?nda olan Amerika Birle?ik Devletleri için Çavu?o?lu, Suriye’de terör örgütlerinin ba?? çekti?i koalisyon ad?na aç?klama yapmas?n?n yanl?? oldu?unu aktard?. Türkiye’de PKK’ya kar?? düzenlenen ba?ar?l? operasyonlarda nas?l mücadele edildi ise o ?ekilde Suriye’de de terör örgütü, alçak ve hain YPG/PYD ile de mücadele edilece?ini bildiren Çavu?o?lu, Amerika Birle?ik Devletleri’nin taraf?n? seçmesi gerekti?ini söyledi.ABD’N?N TERÖR ÖRGÜTLER?NE KAR?I TARAFINI SEÇ?P TAVRINI KOYMASI GEREK?YORTürkiye’nin Suriye’de ba?ar?l? operasyonlar yapmas?na ra?men Amerika Birle?ik Devletleri’nin Rakka’da verdi?i sözü tutmad???n? belirten Çavu?o?lu, yar?n ABD’li mevkida?? ile görü?ece?ini dile getirerek aç?k ve net bir ?ekilde karar vermelerini ve ona göre tav?r sergilemeleri gerekti?ini söyleyece?ini belirtti.TÜRK?YE TAVRINI ORTAYA KOYDUTürkiye Suriye’de kurulmas? planlanan terör örgütü ordusuna kar?? net bir tav?r sergileyerek asla müsaade etmeyece?ini bir daha tüm dünyaya Çavu?o?lu’nun aç?klamalar?yla göstermi? oldu. Bundan sonra at?lacak ad?mlar?n buna göre at?lmas? ve kararlar?n da bu do?rultuda al?nmas? bekleniyor. Kaynak: Çavu?o?lu: ABD taraf?n? seçmeli

x

Hi!
I'm Harold!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out