Kanser ilaç fiyatlar?n?n dönemsel Avro Kur de?i?ikli?ine ba?l?

Kanser ilaçlar?n?n piyasada bulunmad???
iddias?na Sa?l?k Bakanl???ndan aç?klama yap?ld?.

Geçti?imiz
günlerde gündeme gelen kanser ilaçlar?n?n baz?lar?n?n piyasada bulunmad???
iddias? Medyada yer alm?? ve çok say?da vatanda??n tepki göstermesine neden
olmu?tu. Ç?kan bu haberlere Sa?l?k Bakanl??? taraf?ndan aç?klama yap?ld?.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Sa?l?k
bakanl??? taraf?ndan yap?lan aç?klamada medyada yer alana haberlerin gerçe?i
yans?tmad??? iddia edildi.

Sa?l?k
bakanl??? aç?klamada ?u ifadelere yer verildi.

Son
dönemlerde medyada yer alan ilaç fiyatlar?n?n yükselmesi sebebiyle kanser
ilaçlar?ndan baz?lar?n?n bulunamad??? yönünde ç?kan haberlerin gerçe?i
yans?tmad??? ifade edildi.

?LAÇ
TEM?NATINDA SIKINTI YA?AYAN HASTA YOK

?laç Takip
Sisteminden elde edilen verilere göre ?uanda hiçbir kanser hastas?n?n ilaç
tedariki ya?amad??? iddia edildi.

Ayr?ca,
kronik hastal?klar?n tedavisinde kullan?lan ithal ilaçlar?n temininde de
s?k?nt? yoktur. Bu konuda s?k?nt? olmad??? gibi endi?eye de mahal yoktur.

 

 

HASTALAR
KES?NT?S?Z B?R ?EK?LDE ?LACA ULA?AB?L?R

Türkiye’de
ilaç fiyatlar?n?n dönemsel Avro Kur de?i?ikli?ine ba?l? olarak her y?l
güncellendi?i ve bakanl?k taraf?ndan hastalar?n bu süreç içinde ilaç bulma
konusunda sorun ya?amamal? için gerekli önlemlerin al?nd??? yaz?ld?. Bakanl???n
aç?klamas?nda yer alan bilgiye göre bu duruma kar?? arad??? ilac? bulamayanlar
için “[email protected]” ya da “[email protected]” adreslerine
e-posta gönderebilir; (0312) 218 30 00 numaral? telefondan Türkiye ?laç ve
T?bbi Cihaz Kurumu’na ula?abilecekleri belirtildi.

Bakanl?k
taraf?ndan verilen bu ileti?im adreslerinden hastalar?n istedikleri ilaca
kesintisiz bir ?ekilde ula?abilecekleri yaz?ld? ve medyada yer alan as?ls?z iddialara
inan?lmamas? konusunda uyar?s? yap?ld?.

 

x

Hi!
I'm Harold!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out