Kaisipan mga anak at iba pa. Si Lea

Kaisipan
na Pemenismo. Dahil noong nakaraan na panahon, alam na natin na naging
sunod-sunuran lang ang mga kababaihan sa ating lipunan. Gumagawa lamang ng mga gawaing pambahay,
nagaalaga ng mga anak at iba pa. Si Lea Bustamante ay isang ina na may dalawang
anak sa magkaibang tatay. Pinili niyang magtrabaho dahil mahal niya ang kanyang
trabaho kung saan marami siyang natutulungan dito tulad ng mga babaeng
nagahasa, mga naabuso; Nagtratrabaho siya sa isang human rights organization
partikular na sa mga kababaihan. Dito natin makikita ang katatagan niya bilang
ina at bilang isang babae. Si Lea ay isang huwaran sa kanyang mga anak dahil
tinuruan niya maging disente at makatao ito ; hindi diniktahan ang kanyang mga
anak kung kanino ito sasama.

x

Hi!
I'm Harold!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out