?i?n cao h?n, t?i 300 Mbps cho t?c

?i?n tho?i Redmi 4X chính hãng giá r? ?ã có m?t t?i trung tâm Maxmobile. Hãng ?i?n tho?i ??n t? anh em láng gi?ng c?a n??c ta ?ã cho ra m?t r?t nhi?u m?u ?i?n tho?i t?m trung giá r?, ?ã chi?m ???c không ít lòng tin c?a ng??i dùng. Và chi?c ?i?n tho?i Xiaomi Redmi 4X c?ng v?y v?i kh? n?ng s? h?u c?u hình m?nh m? v?i: ? Chip Snapdragon 435. ? RAM 2GB. ? B? nh? 16GB. ? Màn hình 5″ HD. V?i nh?ng thông tin ít ?i trên ch?c h?n các b?n ch?a th?c s? ngh? r?ng chi?c ?i?n tho?i này s? phù h?p v?i mình. ??ng lo hãy cùng Maxmobile ?ánh giá chi ti?t v? Xiaomi Redmi 4X xem có gì n?i b?t không nha. V? c?u hình c?a Xiaomi Redmi 4X  ?ã ???c nâng c?p h?n Xét t?ng th? b? ngoài thì chi?c ?i?n tho?i này trông khá gi?ng v?i Redmi 4. ??c bi?t là ph?n màn hình cùng kích th??c 5 inch v?i ?? phân gi?i HD 720p. Nh?ng ch? có m?t ?i?m khác bi?t trên Redmi 4X là ?ã ???c hãng ?i?n tho?i Xiaomi này trang b? con chip m?i Snapdragon 435 mang l?i m?t t?c ?? x? lí nhanh h?n v?i 8 nhân xung nh?p 1.4 GHz. Ngoài ra máy còn có b? vi x? lý m?i c?i ti?n t?c ?? LTE lên cao h?n, t?i 300 Mbps cho t?c ?? download và 100 Mbps cho t?c ?? upload.Thi?t k? c?a Xiaomi Redmi 4X chính hãng nh? g?n, v?a tayTuy r?ng chi?c Xiaomi Redmi 4X c?ng s? h?u màn hình 5 inch gi?ng v?i Redmi 4. Nh?ng nó ???c thi?t k? bo h?n ? các góc c?nh mang ??n cho ng??i dùng c?m giác c?m khá v?a tay. M?t kính màn hình cong 2,5D dàn tr?i ??u trên kích th??c 5 inch giúp ng??i s? d?ng có th? c?m máy b?ng 1 tay mà v?n có th? thao tác s? d?ng d? dàng.Kh? n?ng quay phim Full HD 1080p trên Xiaomi Redmi 4XCamera c?a chi?c Redmi 4X ???c tích h?p s?n nhi?u ch? ?? khác nhau giúp ng??i dùng có th? d? dàng selfie hay check in Facebook, Instagram. Camera chính c?a Redmi 4X v?n gi? ?? phân gi?i 13MP kèm theo ?èn flash LED kép và tính n?ng l?y nét theo pha. Tho?i mái s? d?ng Xiaomi Redmi 4X v?i pin 4100 mAhV?i m?t viên pin dung l??ng cao 4100 mAh k?t h?p công ngh? s?c nhanh, chi?c  Redmi 4X cho phép ng??i dùng có th? s? d?ng liên t?c trong 1-2 ngày mà không ph?i lo l?ng v? vi?c s?c pin.Giá Xiaomi Redmi 4X hi?n nay là bao nhiêu?Cam k?t 100% nguyên seal, ph? ki?n cáp s?c, sách h??ng d?n, que l?y sim… t?i Maxmobile bán v?i m?c giá t?m trung nh?ng s? h?u nhi?u tính n?ng nh? Xiaomi Redmi 4X. Ch?c ch?n ?ây là m?t s? ch?n l?a sáng su?t cho nh?ng tín ?? có nhu c?u mua Smartphone ? phân khúc giá r?. Mua Xiaomi Redmi 4X ? ?âu r? nh?t, nhi?u ?u ?ãi nh?t??? s? h?u chi?c ?i?n tho?i trong phân khúc giá r? này, ngay bây gi? các b?n ?ã có th? ??t hàng qua hình th?c comment ho?c liên h? s? Hotline 0968.655.655 Ngoài ra các b?n c?ng có th? ??n tr?c ti?p m?t trong các c?a hàng thu?c h? th?ng Maxmobile ?? trên tay và tr?i nghi?m Xiaomi Redmi 4X tr??c khi quy?t ??nh mua máy.Các chính sách ??c quy?n khi mua Xiaomi Redmi 4X t?i Maxmobile 1. B?o hành chính hãng c? ngu?n và màn hình, 1 ??i 1 trong 20 ngàyXiaomi Redmi 4X chính hãng t?i trung tâm Maxmobile ???c áp d?ng ch? ?? b?o hành chính hãng 12 tháng c? ngu?n và màn hình. Quý khách hàng còn ???c quy?n 1 ??i 1 trong 20 ngày ??u sau khi mua máy n?u nh? không hài lòng ho?c có b?t c? tr?c tr?c, l?i, h? h?ng nào x?y ra trong quá trình s? d?ng. Riêng ph? ki?n s? ???c b?o hành 30 ngày.Ngoài ra chúng tôi còn h? tr? cài ??t ph?n m?m ?ng d?ng mi?n phí  nh?:  Games, Video, Music … t? A – Z hoàn toàn mi?n phí.T?t c? nh?ng chi?c ?i?n tho?i Xiaomi Redmi 4X chính hãng ???c phân ph?i t?i Maxmobile t?t c? ??u là máy zin m?i 100% Fullbox, nguyên seal, m?i xu?t x??ng, ch?a h? s? d?ng. 2. H? tr? tr? góp lãi su?t 0%.N?u không ?? chi phí mua Xiaomi Redmi 4X chính hãng tr? th?ng 1 l?n. Các b?n có th? ch?n ph??ng án mua tr? góp v?i lãi su?t 0% t?i Maxmobile. B?n ch? c?n mang CMND + GPLX và ng?i ch? xét duy?t trong vòng 15 – 30 phút. M?t ph??ng án mua tr? góp 0% s? giúp b?n cân b?ng chi tiêu m?t cách h?p lí nh?t, tránh n? n?n phi?n ph?c. Khi mua tr? góp t?i Maxmobile các b?n v?n ???c h??ng ??y ?? t?t c? các ?u ?ãi áp d?ng cho khách mua tr? th?ng

x

Hi!
I'm Harold!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out