Documentele furnizor, în care se speficica detaliile cu

        Documentele
care contribuie la fluxul informa?ional al companiei TEHNOFRIG A&C sunt
urm?toarele:

 

§ 
CEREREA
DE OFERTE = Manifestarea scris? a solicit?rii 
clien?ilor cu privire la ob?inerea de informa?ii privind produsele sau
serviciliile pe care compania le ofer?: pre?, condi?ii de desf??urarea a
procesului, termeni de garan?ie.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

§ 
OFERTA=  Lista de produse sau servicii pe care o
persoan? fizic? sau juridic? le destineaza comercializ?rii. Sunt specificate
toate datele necesare: pre? aferent fiec?rui bun, denumire ?i descrierea
produsului, condi?iile de livrare ?i plat?.

 

§ 
CONTRACT=
Act legal încheiat între cele dou? p?r?i, de comun acord, în care se stabilesc
obiectivul contractului,condi?iile ?i perioada de valabilitate a contractului.

 

§ 
FACTUR?=
Act fiscal care se întocme?te odat? cu vânzarea sau cump?rarea unor produse sau
servicii. Se întocme?te în trei exemplare.

 

§ 
FI??
MAGAZIE=   Document menit pentru realizarea gestiunii tuturor produselor din stoc,
în care se noteaz? fiecare detaliu despre mi?carea
produselor(intr?ri,ie?iri,stoc).

 

§ 
COMAND?= Lista de bunuri pe care o persoan? fizic?
sau juridic? o solicit? unui furnizor, în care se speficica detaliile cu
privire la bunul sau la serviciul respectiv, cum ar fi: cantitatea necesar?,
pre?ul, valoarea f?r? TVA.

 

§  AVIZ EXPEDI?IE(AVIZ DE
ÎNSO?IRE A M?RFII)= Act de gestiune care înso?e?te produsele pe toat? perioada
deplas?rii dintr-un sediu într-altul. Se precizeaz? schimbarea gestiunii ?i
informa?ii despre produsele respective: cantitate livrat?, pre? unitar, datele
companiei.

 

§ 
BON
FISCAL= Se întocme?te odat? cu vânzarea produselor sau serviciilor,
în care se specific? informa?ii cu privire la societate,num?rul documentului,
date despre produsele respective ?i valoarea lor.

 

§ 
CERTIFICAT
DE GARAN?IE= Document legal întocmit pentru a permite clien?ilor s? beneficieze
de între?inerea produselor în cazul în care acestea se defecteaz? pe o perioada
limitat? de timp. Se precizeaz? denumirea produsului, seria de fabrica?ie a
produsului, durata medie de utilizare, datele societ??ii comerciale,datele
cump?r?torului ?i dat? cump?r?rii produsului

x

Hi!
I'm Harold!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out