Dit organisaties. Naast de gemeente Westland zijn het

Dit hoofdstuk is gewijd aan het nieuwe kabinetsbeleid. Er
zal vooral gekeken worden naar wat het nieuwe kabinetsbeleid betekent voor
statushouders en de belanghebbenden.

4.1 Kabinet-Rutte III

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Het nieuwe kabinet dat nu bestaat uit VVD, D66, CDA en
ChristenUnie kwam zeven maanden na de verkiezingen van 15 maart 2017 tot stand (Parlement,
2017).
De doelstellingen waar het kabinet vooral op gericht is, is het zorgen voor de
verbetering van de positie van middeninkomens, het halen van
klimaatdoelstellingen, investeringen in veiligheid en onderwijs en herstel van
vertrouwen.

Het nieuwe kabinetsbeleid gaat in op zeven thema’s binnen de
samenleving: geld en werk, integratie, immigratie, identiteit, zorg, onderwijs,
veiligheid, klimaat, en overig. Wat relevant is voor het integratiebeleid is de
thema: Integratie, immigratie en identiteit (RTLnieuws, 2017). 

Voor het onderzoek omtrent het huidige integratiebeleid van
de gemeente Westland zal gekeken naar de plannen van het nieuwe regeerakkoord
op het gebeid van integratie, immigratie en identiteit.

4.2 Wat betekent het nieuwe integratiebeleid voor belanghebbenden?

Het nieuwe integratiebeleid van het nieuwe kabinet heeft
niet alleen gevolgen voor de statushouder, maar ook voor de belanghebbenden die
betrokken zijn bij de integratie van een statushouder. Hierbij kan gedacht
worden aan gemeenten, werkgevers en dienstverlenende organisaties. Naast de
gemeente Westland zijn het sociaalwerkbedrijf Patijnenburg en Vitis welzijn
benaderd. 

Statushouders

Statushouders zullen de grootste impact ervaren van de
plannen van het nieuwe regeerakkoord. Het integratiebeleid is op de schop. Een
intensievere begeleiding is een voordeel, maar de toegang tot de
verzorgingsstaat wordt moeilijker (RTLnieuws, 2017).

Beperking tot uitkering

Het nieuwe kabinet neemt het integratiebeleid op de schop.
Vluchtelingen met een verblijfsstatus hebben straks in de eerste twee jaar in
Nederland geen recht meer op zorgtoeslag, huurtoeslag en bijstand. Ze krijgen
voorzieningen als huisvesting, een zorgverzekering en begeleiding bij het
integratietraject voortaan ‘in natura’ van gemeenten. Daarnaast hebben zij
alleen nog recht op enkele honderden euro ‘leefgeld’ (Hendrickx, 2017).

Na twee jaar wordt gekeken of de statushouders voldoende
zijn geïntegreerd. Is dit het geval, dan kunnen ze aanspraak maken op de
voorzieningen van de verzorgingsstaat. (Sommer, 2017) Het beleid minder
vrijblijvend maken, zou de integratie van migranten bevorderen, is de
achterliggende gedachte.

Actievere hulp bij de integratie door
gemeenten

Volgens het nieuwe beleid zal de overheid minder betrokken
zijn bij de integratie van statushouders. De gemeenten zijn dus
verantwoordelijk voor de integratie in de samenleving.

Het nieuwe beleid breekt met de gedachte van de eerste twee
kabinetten-Rutte dat immigranten vooral zelf verantwoordelijk zijn voor hun
inburgering (Hendrickx, 2017). De gedachte van de
formerende partijen is dat Nederland erkende vluchtelingen, de laatste jaren
vooral mensen uit Syrië en Eritrea, te veel aan hun lot overlaat. Ze verdwalen
vaak in de bureaucratie en moeten zelf met hulp van een lening van maximaal 10
duizend euro hun inburgeringscursus regelen bij commerciële bureaus (Hendrickx,
2017).
Volgens ingewijden is het de bedoeling dat de levensstandaard van de
nieuwkomers gelijk blijft, alleen hebben ze minder keuzevrijheid. Voor hun
woonruimte en zorgverzekering worden ze afhankelijk van de gemeente. (Hendrickx,
2017)

Verzorgingsstaat geschrapt voor
statushouders

Voor nieuwkomers is het van belang dat in alle gemeenten
dezelfde mogelijkheden worden geboden, met dezelfde kwaliteit. Benut de
capaciteiten van nieuwkomers. Kies hierbij voor de meest duurzame weg naar werk
en niet de kortste weg. Op dit moment zijn de verschillen tussen gemeenten
groot; het nieuwe kabinetsbeleid  valt of staat met de uitvoering op
gemeentelijk niveau.

Migranten worden, als het aan Rutte III ligt, zoveel
mogelijk in de regio, en dus buiten Europa, opgevangen (Sommer, 2017). Ook Rutte III
steunt de Turkijedeal, die er kwam toen Nederland onder het vorige kabinet
EU-voorzitter was. Het nieuwe kabinet hoopt bovendien op meer van dit soort
migratiedeals. Die zijn omstreden, omdat Europa in de praktijk zaken zal moeten
doen met landen in instabiele regio’s, waar de mensenrechtensituatie bovendien
vaak slecht is (Volkskrant, 2017).

Werkgevers

Het nieuwe regeerakkoord van het nieuwe kabinet heeft niet
alleen gevolgen voor de gemeenten, maar ook voor de werkgevers die betrokken
zijn bij de integratie van statushouders.

Patijnenburg is één van de werkgevers binnen Westland die
zich inzet voor de integratie van statushouders (Patijnenburg,
2017).
Werkgevers zijn essentieel in het integratieproces. Patijnenburg zorgt als
werkgever voor een impuls in de integratie van de statushouder (Patijnenburg,
2017).
Het nieuwe regeerakkoord zal de integratie van statushouders zoveel mogelijk
aan de gemeenten overlaten. Werkleertrajecten en samenwerkingen tussen
gemeenten, werkgevers en organisaties zullen moeten toenemen door de
verminderde input van de overheid. Patijnenburg staat open voor nieuwe statushouders.
Door middel van nieuwe projecten en initiatieven draagt Patijnenburg een
steentje bij aan de integratie van de statushouder. Een traject bij
Patijnenburg vindt drie weken na de vestiging van de statushouders plaats.
Patijnenburg is van mening dat het nieuwe regeerakkoord een gematigde impact
zal hebben op de werkgevers, maar een hoge op de gemeenten. Ook is Patijnenburg
van mening dat de samenwerkingen tussen werkgevers en gemeenten nog intensiever
zal worden door de volledige verplaatsing van de taken naar de gemeente
Westland.  

Grote investeringen voor integratie door De
Maatschappelijke Alliantie

Door de integratie merendeels over te laten aan gemeenten en
werkgevers zullen deze partijen meer belast raken. Om te zorgen voor een
vlekkeloos integratieproces door de gemeenten is simpelweg geld nodig. De
Maatschappelijke Alliantie kwam op de hoogte van de plannen van het nieuwe
regeerakkoord omtrent de integratie van statushouders en zagen dit als een kans (Financieel
Dagblad, 2017).
De Maatschappelijke Alliantie is een stichting die namens 250 bedrijfs- en
familiefondsen opereert (Financieel Dagblad, 2017). Oud premier Jan
Peter Balkenende is de bestuursvoorzitter van de Alliantie. Het is de bedoeling
dat De Maatschappelijke Alliantie haar krachten zal bundelen met het nieuwe
kabinet. Samen zal er gekeken worden naar problemen binnen de integratie.
Concrete afspraken zullen gemaakt worden op het gebied van scholings-,
integratie-, huisvestings- en werkgelegenheidsprogramma’s voor mensen met een
migratieachtergrond (Financieel Dagblad, 2017).

De hulp van De Maatschappelijke Alliantie zal de gat vullen
die is gecreëerd door het nieuwe integratiebeleid. De zorgtaken van de
landelijke overheid zijn overgeheveld naar de gemeenten en werkgevers (Financieel
Dagblad, 2017).

Vitis Welzijn
Naaldwijk

Vitis zet zich in voor een vitale samenleving door
statushouders te ondersteunen en begeleiden bij de integratie. Een gesprek met
een integratiemedewerker van Vitis, Khaldon Al Sabbagh, heeft de werkzaamheden
omtrent de begeleiding van een statushouder in kaart gebracht (Sabbagh,
2017).
De integratiebegeleider is specifiek gericht op de ondersteuning en begeleiding
van statushouders. Hierdoor wordt de doelgroep op een actieve en participerende
manier begeleid.

Extra hulp was vereist om voor een optimale inburgering van
de statushouder te zorgen. Hiervoor had Vitis een speciale integratiemedewerker
aangesteld (Sabbagh, 2017). Voorheen bleek de
statushouder aan zijn over gelaten te worden. Ook waren buurtbewoners van
mening dat de begeleiding als belabberd werd ervaren (Algemeen Dagblad, 2017). Het nieuwe
regeerakkoord brengt hier verandering in. Begeleiding is cruciaal voor de
integratie. De gemeente Westland en organisaties als Vitis is verantwoordelijk
en zal moeten zorgen voor een efficiënte begeleiding en inburgering.

Gemeente Westland

De gemeente Westland krijgt meer zeggenschap in de
begeleiding, dit is het gevolg van het nieuwe regeerakkoord. Met de ingang van
het nieuwe regeerakkoord krijgt de gemeente meer verantwoordelijkheid op het
gebied van integratie. Vluchtelingen met een statusverlening moeten de eerste
twee jaar voorzieningen ontvangen van de gemeente. Hierbij kan gedacht worden
aan huisvesting, zorgverzekering en begeleiding (Hendrickx,
2017).

Na een gesprek met de wethouder van de gemeente is duidelijk
geworden, dat de gemeente veel meer druk op zich zal hebben. Het duurt nu ook
veel langer voordat statushouders volledig zelfstandig zijn. Dit komt dus door
het termijn van twee jaar. Na twee jaar wordt een toets afgelegd om te kijken
of de statushouder daadwerkelijk zichzelf kan redden.

Volgens de wethouder van de gemeente Westland, Frank
Rijneveen, is werk dé manier om te participeren en te integreren in de
Westlandse samenleving (Rijneveen, 2017). De gemeente zal dus
volop samenwerken met werkgevers zoals Patijnenburg om te zorgen voor een
optimale integratie van de statushouders.

 

x

Hi!
I'm Harold!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out