Cumhuriyet kürt milliyetçili?inin yay?n organ? “özgür gündem” gazetesinde

Cumhuriyet gazetesi ba?yazar? U?ur Mumcu, karanl?k bir suikasta kurban gitmeden
iki hafta önce (8 Ocak 1993) “Ültimatom” ba?l?kl? bir makale kaleme ald?. Mumcu,
bu yaz?s?nda, yak?nda yay?nlayaca?? kitab?nda, istihbarat örgütleri ile Kürt
milliyetçileri aras?ndaki ba?lant?lar? aç?klayaca??n? yazm??t?.

U?ur Mumcu, suikasttan k?sa süre önce ?srail elçisiyle bir görü?me yapt?.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Birkaç gün sonra, 24 Ocak 1993 tarihinde, u?rad??? bombal? sald?r? sonucu
hayat?n? kaybetti.

Mumcu’nun, 8 Ocak 1993 tarihli, Ültimatom ba?l?kl? yaz?s? a?a??da:

(…)

kürt milliyetçili?inin yay?n organ? “özgür gündem” gazetesinde bana
ve ilhan selçuk’a kar?? sald?r?lar sürüyor.

gazetenin imtiyaz sahibi, i?adam? ya?ar kaya, kürtler ve kürt ayaklanmalar?
konusundaki ara?t?rmalar?m?za ve yay?mlad???m?z belgelere çok k?z?yor.
“kürtçü” sözcü?üne de pek öfkeleniyor.

ara?t?rmadan, incelemeden ve ayd?nlanmadan korkmamak gerekir.

ben kendi hesab?ma kürt milliyetçilerinin bütün yay?nlar?n? okuyor ve bunlardan
yararlan?yorum. yak?nda yay?mlanacak bir yay?n?mda, kürt milliyetçileri ile
istihbarat ajanlar? aras?ndaki ili?kilere ???k tutacak ilginç belgeler
aç?klayaca??m. umar?m, kürt milliyetçisi ve i?adam? kaya da bu yay?nlardan
yararlan?r…

türkiye’de kürt halk?n? türk halk?na, türk halk?n? da kürt halk?na dü?man
edecek bir kanl? tuzak kuruluyor. birtak?m insanlar da bu kanl? tuza?a -bilerek
ya da bilmeyerek- alet oluyorlar.

i?adam? kaya, “kürt milliyetçisi” olmaktan neden gocunuyor?
kaya’ya, bir mahkeme karar?ndan bir parça okuyal?m:

“-zaman?n sab?k ba?bakan?na diyarbak?r fahri hem?erili?inin verilmesi
üzerine mezkur i?lemin, bu zat?n amerika’ya ziyareti arifesi ve esnas?nda
türkiye’deki kürtçülük ve kürt milliyetçili?i cereyan? üzerine menfi bir tesir
yapaca?? kanaati ile diyarbak?r belediye ba?kan?na bu hissiyat?n? belirten
mektup yazd???n?…”

genelkurmay askeri mahkemesi’nin 24 eylül 1965 gün ve 1965/125 say?l? gerekçeli
hükmünün 99. sayfas?nda yer alan bu paragraf? i?adam? ya?ar kaya ile ilgilidir.
ya?ar kaya, adnan menderes’e fahri hem?erilik verilmesine hangi milliyetçilik
ad?na kar?? ç?k?yordu? herhalde türk milliyetçili?i ad?na de?il!

kararda kaya’n?n, yasin gülta? adl? bir mit görevlisine nas?l “alet”
oldu?u da yaz?l?.

bunlar e?itici ve ö?retici olaylard?r. bu gibi siyasal ak?mlar? yönetmeye
kalkanlar?n, ajanlara kar?? dikkatli olmalar? birinci ko?uldur. ikinci ko?ul
da, adlar? uyu?turucu madde kaçakç?l???na kar??anlardan uzak durmakt?r.
kaya’n?n çevresinde böyleleri varsa “haya” ve “hayas?zl???”
buralarda aramal?d?r.

i?adam? kaya, “?ark istiklal mahkemesi” ile “izmir suikast?
davas?”na bakan ve “üç aliler divan?” olarak adland?r?lan
mahkemeyi de birbirine kar??t?r?yor. ?eyh sait ayaklanmas? davas?na bakan
“?ark istiklal mahkemesi” ba?kan? mazhar müfit bey, asker de?il
valiydi. üyeler, ali saip ve müfit beyler asker kökenliydiler. savc? süreyya
bey hukukçu, avni do?an da kaymakamd?.

bunlar, daha önce cumhuriyet’te yay?mland?. bu mahkemelerin “mahkeme”
say?lmayacaklar? da yaz?ld? çizildi.

kaya, daha bu konular? bile bilmiyor. bilmedi?i, okumad???, incelemedi?i
konularda ?oven milliyetçi dürtüleri ile sövgü dolu yaz?lar yazmay? da akl?nca
hüner say?yor.

i?adam? kaya’n?n ahlak dünyas?ndaki “haya” da bu…

x

Hi!
I'm Harold!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out