Các v?n ?? v? s?c kh?e – y

Các v?n ?? v? s?c kh?e – y t? luôn là m?i quan
tâm hàng ??u c?a c?ng ??ng và xã h?i. Tuy nhiên, nh?n th?c v? v?n ?? này v?n
còn h?t s?c h?n ch?, do m?i ng??i ch? quan tâm ??n s?c kh?e khi ?ã g?p ph?i v?n
?? v? s?c kh?e, ho?c ch?a có ???c hi?u bi?t nh?t ??nh v? y h?c th??ng th?c.

Y t?- s?c kh?e bao g?m nhi?u l?nh v?c: s?c kh?e
tr? em, s?c kh?e ph? n?, s?c kh?e ng??i cao tu?i, các ki?n th?c v? y h?c th??ng
th?c nói riêng, y d??c nói chung. Hàng tr?m n?m qua, m?t kh?i l??ng ki?n th?c v?
y h?c kh?ng l? ?ã ???c ?úc k?t. Không nh?ng th?, công ngh? y t? ?ã ti?n b? v??t
b?c trong th? k? qua, t??ng ?ng v?i nó là s? phát tri?n c?a các tài li?u y
khoa. Cùng v?i s? phát tri?n c?a ngành xu?t b?n sách, các hình th?c công ngh?
thông tin ra ??i ?ã giúp m?i ng??i nh?n th?c rõ h?n v? t?m quan tr?ng c?a s?c
kh?e – y t?, c?ng nh? có nh?ng ki?n th?c c?n b?n v? y h?c th??ng th?c nói riêng
và y d??c nói chung.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

S? hi?u bi?t v? s?c kh?e- y t? là kh? n?ng thu th?p,
??c hi?u và s? d?ng thông tin s?c kh?e ?? ??a ra các quy?t ??nh phù h?p. Vi?c
ti?p c?n t?t v?i nh?ng ki?n th?c y h?c có th? nâng cao ý th?c b?o v? s?c kh?e,
rèn luy?n thân th?, có ???c bi?n pháp phòng ng?a b?nh, bi?t cách ??u tranh v?i ?m
?au, b?nh t?t, thúc ??y l?i s?ng lành m?nh. Ngoài ra, vi?c có ???c các hi?u bi?t
v? y h?c th??ng th?c giúp m?i ng??i có ???c các ki?n th?c, bi?n pháp t? c?p c?u,
c?p c?u cho ng??i khác.

Không nh?ng th?, vi?c l?u tr? và qu?n lý các tài
li?u y khoa c?a th? vi?n ?óng m?t vai trò quan tr?ng trong vi?c ph? bi?n thông
tin y t? và s?c kh?e góp ph?n gi?m b?t s? khác bi?t trong thông tin y t? và s?c
kh?e c?a c?ng ??ng. S? thay ??i ch? ?? khám ch?a b?nh, cùng v?i s? ra ??i c?a b?o
hi?m y t? giúp m?i ng??i có th? ti?p c?n t?t h?n v?i các d?ch v? y t?. Tuy
nhiên v?n có s? chênh l?ch r?t l?n v? d?ch v? y t? gi?a các t?ng l?p, vùng mi?n,
nhóm dân t?c….

Ngoài ra tài li?u y h?c trong th? vi?n còn có t?m
quan tr?ng ngày càng cao nh? là m?t công c? giáo d?c hi?u qu?, tích c?c trong
gi?ng d?y và nghiên c?u y h?c hi?n ??i. Ngành Y D??c là m?t ngành ?òi h?i ph?i
c?p nh?t liên t?c các ki?n th?c v? các ph??ng pháp, công ngh? m?i nh?m áp d?ng
trong ch?n ?oán, ?i?u tr?… cho các b?nh nhân. Vi?c c?p nh?t liên t?c nh?ng ki?n
th?c, k? thu?t m?i, h?n ch? t?i thi?u nh?ng sai sót chuyên môn là nhi?m v? b?t
bu?c v?i bác s?, y tá và các nhân viên y t?….

Ch?m sóc b?nh nhân th??ng g?p khó kh?n do các bác
s? thi?u nh?n th?c v? các ti?n b? quan tr?ng trong ki?n th?c y khoa. Do ?ó, các
bác s? và ??i ng? nhân viên y t? c?n ph?i trau d?i ki?n th?c ?? có ??y ?? thông
tin v? hi?u qu? lâm sàng ?? nâng cao ch?t l??ng ch?m sóc c?ng nh? v? s? phát
tri?n c?a các l?nh v?c ??c bi?t.

Th? vi?n Qu?c gia Vi?t Nam là ??n v?
s? nghi?p công l?p tr?c thu?c B? V?n hóa, Th? thao và
Du l?ch, có ch?c n?ng: thu th?p, gi? gìn di s?n th? t?ch c?a dân t?c; b? sung,
b?o qu?n, t? ch?c khai thác và s? d?ng chung v?n tài li?u trong xã h?i, cung
c?p thông tin ph?c v? các ??i t??ng ng??i s? d?ng trong n??c và n??c ngoài.

Th? vi?n Qu?c gia Vi?t Nam là
Th? vi?n Trung tâm c?a c? n??c (sau ?ây g?i t?t là Th? vi?n) có con d?u, tài
kho?n riêng theo quy ??nh c?a pháp lu?t; tr? s? t?i thành ph? Hà N?i.

Hi?n nay, Th? vi?n ?ang
l?u tr? nhi?u tài li?u y khoa, các ?? tài nghiên c?u liên quan ??n l?nh v?c y
h?c, trên nhi?u ph??ng di?n khác nhau, c?a Vi?t Nam c?ng nh? toàn th? gi?i. Các
tài li?u y khoa t?i Th? vi?n có th? ?óng m?t vai trò quan tr?ng trong giáo d?c
y t? – s?c kh?e, cung c?p các quan ?i?m, nh?n th?c ?úng ??n v? các v?n ?? y t?.

 

x

Hi!
I'm Harold!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out