Bulimia al?m?n? engellemek, ki?inin kilosunu korumak amac?yla kusma,

Bulimia
Nervoza’n?n temel klinik özelli?i yüksek kalorili yiyecekleri
kontrol edilemeyen, yo?un bir açl?k hissiyle çok h?zl? bir
?ekilde, t?kan?rcas?na tüketilmesinin ard?ndan kilo al?m?n?
engellemek, ki?inin kilosunu korumak amac?yla kusma, laksatif
kullanma vb. telafi edici davran??larda bulunmas?d?r. Bu döngü
ba?lang?c?nda var olan tek dürtü t?kan?rcas?na yeme,
sonundaki bask? ise ç?karmad?r. Besin içe al?n?r ancak
sindirilemez. Bulimia Nervoza’da tek tip bir ilermeden söz
edilememektedir; baz?lar? anoreksikken, baz?lar? obez veya normal
kiloda olabilmekte ya da baz?lar?nda bulimia ortaya ç?kmadan önce
ba?ka psikiyatrik rahats?zl?klar gözlenirken baz?lar?nda bunlar
gözlenememektedir (Garner &
Garfinkel, 1997).

Genellikle
Bulimia Nervoza’da birey ba?ar?z bir diyet giri?iminde
bulunmu?tur. Daha sonra ise çevresinden ve arkada?lar?ndan kilo
vermek ya da yiyip kilo almamak amac?yla kusman?n i?e
yarayabilece?ini ö?renmi?tir. T?k?n?rcas?na yeme tek tip
olarak görülmemekte çe?itli biçimlerde gözlenebilmektedir.
T?kan?rcas?na yeme; iki saatten daha az bir sürede a??r?
miktarda yiyece?in yenmesi olarak tan?mlanmaktad?r (DSM-V, 2013).
Kimi t?kan?rcas?na yeme evresi için haz?rl?k yapar, al??veri?e
ç?kar, kimi evde mevcut yiyecekleri tüketirken, baz?lar? ise
sadece belirli zamanlarda tüketir, örne?in sadece gece yiyebilir.
E?er ki?i tek ba??na ya?am?yorsa, bu durumlar? çevresindeki
ki?ilerde gizlemeye çal??maktad?r. T?kan?rcas?na yeme
evresinde ki?i yemeyi durduramad???n? ve kontrolünü
kaybetti?ini fark etmektedir. Bu evredeyken midesinde hissetti?i
?i?kinlik ve a?r?lar yediklerinden biran önce kurtulma ya da
yemeyi durdurma ihtiyac?n? ortaya ç?kart?r ve bu durumdan nas?l
kurtulaca??na odaklanmaktad?r. Genellikle kusma veya laksatif ve
diüritik ilaçlar kullan?lmaktad?r ancak baz?lar? telafi etmek
amac?yla çok kat? egzersizler de yapabilmektedir. Kusma çevredeki
insanlar taraf?ndan olumsuz kar??lanaca?? için gizli bir
?ekilde gerçekle?tirilmeye çal???lmaktad?r. Yeme
al??kanl?klar? da çok fazla çe?itlilik içermektedir, baz?
ki?iler yeme düzenlerini kusmandan sürdürürken, baz?lar?
t?kan?rcas?na yemeden kusabilir, kimileri ise diyet yapabilmekte
ya da düzensiz yemektedir. T?kan?rcas?na yeme evreleri aras?ndaki
zaman diliminde yemek miktarlar?n? azaltabilir, dü?ük kalorili
yemeklere yönelir ve özellikle kendilerine kilo ald?rmayacak ya da
t?kan?rcas?na yeme evresini tetikleyece?ine inand?klar?
yemeklerden uzak durmaya çal???rlar (Davison ve Neale, çev.
2004).
Bulimia
Nervoza’n?n Anoreksiya Nervoza’dan fark?, bu ki?iler yapt?klar?
t?kan?rcas?na yeme ve telafi edici davran??lardan utan?rlar ve
bunlar?n anormal davran?? örüntüleri oldu?unu bilirleri. Bu
ki?iler günlük hayatlar?nda yak?n çevreleriyle olan sosyal
aktivitelerini s?n?rland?r?lar çünkü t?kan?rcas?na yeme ve
ç?karma döngüsünü bu ki?ilerden saklamaktad?rlar (Herzog,
Jakson ve Franko, 2006).
DSM-IV’e
göre Bulimia Nervoza için 2 ayr? tip tan?mlanm??t?r: Ç?kartma
tipi ve ç?kartma
olmayan tip.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Bulimia
Nervoza’n?n görülme s?kl??? ve yayg?nl???

Bulimia
Nervoza için tedaviye gelenlerin %90′?n?n kad?n oldu?u
bilinmekte, genellikle geç ergenlik ya da erken eri?kinlik
döneminde ba?lamaktad?r. Bulimia
Nervoza’n?n genel nüfus içerisinde kad?nlar aras?nda %1-2 oran?
aras?nda oldu?u dü?ünülmektedir . 14-17 ya? aral???nda
bulunan kad?nlarda Bulimia Nervoza oran? %0,5 olarak bulunmu?tur (
Akt. Davison ve Neale, çev. 2004).
Sullivan (1995) taraf?ndan Amerika
Birle?ik Devletleri’nde en yayg?n yeme bozuklu?u olarak kad?nlarda
(%3,5) ve erkeklerde (%2) ilk s?rada Bulimia Nervoza, ikinci s?rada
Anoreksiya Nervoza oldu?u bulunmu?tur. Hudson ve
arkada?lar?n?n (2007) çal??mas?na göre, Amerika Birle?ik
Devletlerinde ya?ayan en az 30 milyon insan yeme bozuklu?u sorunu
ya??yor. Yap?lan çal??man?n sonuçlar?na göre Bulimia
Nervoza’n?n Amerikal? kad?nlarda ya?am boyu yayg?nl?k yüzdesi
%1.5 iken erkeklerde %0.05’tir.

Guez,
Lev-Wiesel, Valetsky, Kruzewski ve ark. (2010) çal??mas?na göre,
yeme bozuklu?u olan kad?nlar ile olmayanlar?n kendi çizimlerinde
farkl?l?klar bulunmu?tur. Çal??mada 76 kad?n kat?l?mc?
bulunmakta ve kat?l?mc?lardan kendilerini çizmeleri istenmi?tir.
Anoreksiya Nervoza ve Bulimia Nervoza te?hisi alan kad?nlar;
vücuttan ayr?, ba?lanmayan boyunlar çizme veya hiç boyun
çizmeme, vücuttan ba??ms?z ayaklar veya hiç ayak çizmeme, daha
büyük a??z ve kalça çizme e?iliminde olduklar? bulunmu??tur.

Bulimia
Nervoza, genellikle depresyon,ki?ilik bozuklu?u ve kayg?
bozukluklar? gibi ba?ka psikolojik bozuklukla birlikte
görülebilmektedir. Ulfvebrand,
Birgegard, Norring, Hogdahl & von Hausswolff-Juhlin (2015)
çal??mas?nda 11,588 yeti?kin erkek ve kad?ndan olu?an bir veri
taban?ndan yararlan?lm??t?r. Bu çal??maya göre, Bulimia
Nervoza hastalar?n? neredeyse yar?s?nda e?lik eden bir Duygu
Durum Bozuklu?u ve yar?s?ndan fazlas?nda Anksiyete Bozuklu?u
e?tan?s? bulunmu?tur. On Bulimia Nervoza hastas?ndan birine de
Madde Ba??ml?l??? e?lik etti?i, genellikle alkol kullan?m?n?n
s?k oldu?u görülmü?tür. Walters ve ark.’n?n (1992) yapt???
ikiz çal??mas?na göre, Bulimia Nervoza ile Depresyon aras?nda
kal?t?msal olarak bir ili?ki oldu?u bulunmu?tur. Rowson ve
Lacey’in (1992) yapt??? çal??man?n sonucuna göre ise Bulimia
Nervoza, çalma davran??? ile ili?kili oldu?u bulunu?tur.
Bulimia Nervoza’n?n olumsuz fiziksel sorunlara yol açt??? da
göürlmektedir. Örne?in, sürekli kusma mide asidinin di?
minesine zarar vermesine neden olabilmektedir (Akt.
Davison ve Neale, çev. 2004).

Amerika
k?tas?nda yürütülen Lucas ve ark. (1999)’n?n çal??ma
sonuçlar?na göre Bulimia Nervoza’n?n toplumda görülme
s?kl???nda art?? oldu?u belirtilmektedir. Yeme bozuklu?u
bütün toplumlarda gözlenebilen bir davran?? örüntüsü oldu?u
için bir çok ki?i bunun üzerine çal??ma yapabilmektedir.
Farkl? kültürlerde yap?lan çal??malar Bat? toplumlar? ile
Do?u toplumlar? aras?nda kar??la?t?rma yapmak için f?rsat
yaratm??t?r. ?ran’da Nobakht ve Dezhkam (2000)’in çal??mas?na
göre Bulimia Nervoza’n?n toplumda görülme oran? %3,2 olarak
bulunmu?tur. Japonya’da, Nakamura ve ark. (2000) yapt???
çal??man?n sonuçlar?na göre ise her 100.000 kad?ndan
1.02’sinde Bulimia Nervoza’ya rastland??? bulunmu?tur.
Ergenlik
dönemi bir çok aç?dan ki?ili?in olu?mas? ve yeni
davran??lar?n edinilmesi için aç?k bir dönemdir. Bu dönemde
yeme bozukluklar?n?n olu?mas? ve sürülmesi için risk çok
fazlad?r. Kjelsas, Björnstörm ve Götestam (2004) yapt?klar?
çal??mada 14-15 ya?lar? aras?ndaki ergen k?zlarda %17,9 ve
erkeklerde %6,5 hayat boyu Anoreksiya ve Bulimia Nervoza görülme
s?kl??? oldu?unu bulmu?tur.

Hastal???n
gelecekteki seyrini hastal???n süresi, içsel duygular?
tan?makta zorluk, yüksek düzeyde nörotizmin bulunmas?,
etkisizlik, sosyal kayg?lar, dü?ük okul ba?ar?s? gibi
faktörler belirlemektedir (Ham, Strein & Engeland, 1998).

Yeme
bozuklu?u ve ki?ilik bozukluklar? aras?ndaki ili?ki
incelendi?inde (Western ve Harnden-Fischer, 2001), bulimik
semptomlar?n daha çok dürtüsel, düzensiz, kontrolsüz, öfkesini
kontrol edemeyen, duygular?n? yo?un ya?ayan, kendini yat??t?rmada
zorluk ya?ayan ve umutsuzca ili?ki gereksinimi duyan ki?ilik
özelliklerine sahip oldu?u bulunmu?tur.
Bili?sel-Davran??ç?
Görü?ler

Bili?sel-davran??ç?
kuramlara göre Bulimia Nervoz hastalar?n?n kilo alma ve
bedenlerinin görü?ünüyle ilgili a??r? endi?eli olduklar?
için s?n?rl? yeme kararlar?n? sürdüremedikleri ve bunun
sonucunda da kayg?n?n artt??? ve t?kan?rcas?ne yeme-ç?karma
k?s?r döngüsünü olu?turdu?u dü?ünülmektedir (Fairburn,
1985; Akt. Davison ve Neale,
çev. 2004).

Bulimia
Nervoza hastalar? stresle kar??la?t?klar?nda ya da olumsuz
duygulan?m ya?ad?klar?nda t?kan?rcas?na yeme davran???
gösterirler. Bu onlar?n benlik de?erlerinin dü?ük oldu?unun
bir göstergesidir. Ek olarak, ç?karma sürecinin kayg?y?
azaltt???na dair çal??malar bulunmaktad?r, e?er bu süreci
ya?ayamazlarsa kayg? düzeylerinin artt??? bulunmu?tur (Garner,
Olmsted ve Polivy, 1983; Leitenberg ve ark., 1984; Akt.
Davison ve Neale, çev. 2004).

x

Hi!
I'm Harold!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out