K?l dönmesinin hayat?m?z? olumsuz etkileyen en önemli hastal?klardan bir tanesi. Yaz aylar?n?n gelmesiyle beraber k?l dönmesi hastal??? ya?ayan ki?i say?s?nda büyük bir art?? var.Peki Bu Art???n Sebepleri Neler?FAZLA TERLEME;Artan hava s?cakl?klar?ndan dolay? vücudumuz daha çok terliyor. Bu sebeple o bölgedeki hijyen kurullar? bozuluyor. Hijyen elde etmek ve ayn? zamanda bu hastal??? engellemek için her gün du? al?nmal?d?r.Du? s?ras?nda kuyruk sokumu bölgesi zeytinya?l? sabun ile köpürtülerek liflenmeli ve y?kanmal?d?r. K?yafet de?i?imlerinde kuyruk sokumu ve kalçalar?n aras? kuru bir mendille silinmeli,enseden ve ya saçtan dökülen k?llar uzakla?t?r?lmal?d?r.ORTAK HAVUZ ve DEN?Z; Islak mayo,bikini ve ?ort ile uzun süre kal?nmamal?d?r. Islakl???n sebebi ile bölgedeki nem oran? artmakta bu da mikroplar?n bölgeye daha kolay tutunmas?yla hastal??a sebebiyet vermektedir. Yeterli temizlik yap?lmayan havuzlarda mikrop fazlal??? vard?r. Bu mikroplar toplanarak bölgenin enfeksiyonuna sebep olmaktad?r.B?L?MSEL YÖNTEMLERLE TEDAV?S? AMEL?YATSIZ ÇÖZÜMLER MÜMKÜNDÜR!FENOL YÖNTEM?K?l dönmesinde kullan?lan ameliyats?z tedavi yöntemidir. Fenol uygulamas?n?n yapt???m?z vakalarda %83 e varan ba?ar? izlenmi?tir. Tedavi için hastal?kl? doku etkin bir biçimde temizlenmektedir. Hastal?kl? dokunun ç?kar?lmas?n?n ard?ndan doku bo?lu?u k?l köklerini öldüren bir ajan ile doldurulur.LAZER YÖNTEM?Ameliyats?z k?l dönmesi tedavi tekniklerinden bir di?eri Lazer yöntemidir. Çe?itli lazerlerle k?l köklerinin ve etraf?ndaki dokunun, dairesel yay?lan ???nlar sayesinde yak?lmas? ve bu yanma esnas?nda dokular?n yap??arak kapanmas? sa?lanmaktad?r. “Laft” olarak adland?r?lan bu yöntemle hastalar?m?z?n a?r? ve tekrarlama oranlar? büyük ölçüde azalmakta, çok k?sa bir zaman içinde sa?l???na kavu?maktad?r.

x

Hi!
I'm Harold!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out