Kitab?n yazar? Charles P. Kindleberger kitab?n içeri?ini
yarat?rken geçmi?teki ya?anan krizleri ve çökü?e götüren ç?lg?nl?klar? örnek göstermi?tir.
16.yüzy?ldan itibaren 20.yüzy?la kadar uzanan krizler kitab?n genelini olu?turmaktad?r.
Yazar taraf?ndan kriz süreci cinnet, panik ve çökü? olarak tan?mlanm??t?r.

Cinnet; paradan para elde etme amac?yla sa?duyunun tam
anlam?yla göz ard? edilmesiyle, finansal de?erlerin ve gayr? menkullerin borsaya
yat?r?larak bu yap?dan pay kapman?n amaçland??? kriz sürecinin ilk basama??d?r.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Panik; piyasa her yat?r?mc?ya para kazand?ramayaca??
için piyasada olu?an sanal de?erler piyasan?n bir balon oldu?una i?aret eder ve
bunun böyle gitmeyece?i bilinmektedir. Böylelikle panik evresi ba?lam?? olur ve
tüm yat?r?mc?lar piyasadaki paras?n? zaman?nda çekmenin hesab?n? yapar ama
piyasada tüm yat?r?mc?lara yetecek para bulunmamaktad?r. Balon patlar ve
ard?ndan iflaslar gelir. Toplum da olu?an cinnet ve pani?in bedeli çökü?tür ve
bu bedeli gene toplum ödeyecektir.

Charles P. Kindleberger aç?klamalar?nda Fisher- Minsky
modelini temel alm??t?r fakat her ko?ulda geçerli oldu?unu da söyleyememi?tir.
Yazar ya?anan tüm finansal krizleri bir “son kredi mercii” ile
çözümlenebilece?ini savunmaktad?r. Son kredi mercii gerçekle?ece?i veya
gerçekle?ti?i ülkeye s?cak para sa?layan ülke veya kurum olarak tan?mlanabilir.
Ancak son kredi mercii görevini kimin üstlenece?i genellikle belirsizdir. Charles
P. Kindleberger geçmi? krizlerden örnek vererek son kredi merciinin olmad??? zamanlarda
krizlerin uzad???n? oldu?u zamanlarda ise “bahar rüzgâr? gibi geçti?ini” ifade
etmektedir. Ancak yak?n geçmi?te yazar?n çözüm önerisi olan son kredi merciinin
krizi yumu?att???n? ama kom?u di?er ülkelere s?çramas?n? engelleyemedi?ini
belirmektedir. Böyle durumlarda IMF ve Amerika gibi ekonomi olarak lider
pozisyonda olan ülke veya kurumlar?n son kredi mercii rolünü ne zaman ve ne ölçüde
yerine getirecekleri tart??ma konusudur.

x

Hi!
I'm Harold!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out