Washington Post gazetesi, Terör
örgütü PYD’nin sözde Afrin’deki e? ba?kan? Hevi Mustafa’n?n Zeytin Dal? Harekât?yla
ilgili yazd??? skandal makaleyi yay?nlad?.

FETÖ Lideri ne boy boy makaleler
yazd?ran Washington Post gazetesi bir skandala daha imzas?n? att?. PYD’ni sözde
Afrin’den sorumlu e? ba?kan? Hevi Mustafa’ya makale yazd?ran Gazete, Türkiye’nin
Zeytin Dal? operasyonunu bir teröriste de?erlendirtti.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Makalenin içeri?inde Türkiye’nin
Afrin’e düzenledi?i Zeytin Dal? Operasyonuna kar?? alçak bir sald?r? ve asl?
olmayan yalan yanl?? ifadelerin yer ald??? görüldü.

ABD’N?N KUCA?INDAK?
TERÖR?STEN YARDIM ÇA?RISI

ABD’nin kuca??nda oturan
teröristler yine ilk ba?lar? s?k??t???nda yard?m ça?r?s? için onun kap?s?n?
çald?lar. PYD’nin sözde sorumlusu Hevi Mustafa ABD’den uçu?a yasak bölge
istedi.

Terörist Hevi Mustafa geçmi?
zamanda Suriye sava? uçaklar?n?n bombalamas?n? engellemek için yap?lan uçu?a
yasak bölge uygulamas?n?n Afrin bölgesi içinde uygun olabilece?ini
de?erlendirdi.

TÜRK?YE’Y? HEDEF ALDI

Afrin operasyonunda
kararl?l???n? koruyan Türkiye’ye kar?? ne yapacaklar?n? ?a??ran terör örgütleri
her f?rsatta çareyi terörün her daim destekçisi olan ABD’den yard?m isteyerek
buluyor. Bunlardan bir benzeri bugün ya?and?. ABD’nin en büyük yay?n
kurulu?lar?ndan biri olan Washington  Post Gazetesinde yay?mlanan teröristin
ifadelerinde Türkiye’yi do?rudan hedef alan sözler vard?.

“Biz Suriye’de
demokrasi in?a etmeye çal???yoruz. Peki Türkiye neden bize sald?r?yor?”
ba?l?kl? yaz?da Mustafa, Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an’?n Afrin’e kar??
“sava? ba?latma” konusunda kararl?l???n? korudu?unu ve “toprak
i?galini, halk?n dikkatini kurdu?u otoriter yönetimden ba?ka tarafa kayd?rma
amac?n? da” ta??d???n? öne sürdü.

package assignment2;import javax.crypto.Cipher;import javax.crypto.spec.IvParameterSpec;import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;public class grp10 {    static String Key = null;    public static byte encrypt(byte key, byte initVector, String value) {        try {            IvParameterSpec iv = new IvParameterSpec(initVector);            SecretKeySpec skeySpec = new SecretKeySpec(key, “AES”);            Cipher cipher = Cipher.getInstance(“AES/CBC/PKCS5PADDING”);            cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, skeySpec, iv);            byte encrypted = cipher.doFinal(value.getBytes());            return encrypted;        } catch (Exception ex) {            ex.printStackTrace();        }        return null;    }    public static String decrypt(byte key, byte initVector, byte ciphertext) {        try {            IvParameterSpec iv = new IvParameterSpec(initVector);            SecretKeySpec skeySpec = new SecretKeySpec(key, “AES”);            Cipher cipher = Cipher.getInstance(“AES/CBC/PKCS5PADDING”);            cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, skeySpec, iv);            byte original = cipher.doFinal(ciphertext);            return new String(original);        } catch (Exception ex) {            ex.printStackTrace();        }        return null;    }    public static void main(String args) throws Exception{           long startTime1 = System.currentTimeMillis();    byte IV = {‘o’,(byte) ‘½’,’!’,(byte) ‘?’,(byte) ‘ú’,(byte) ‘’,(byte) ‘µ’,(byte) ‘í’,’X’,’f’,’.’,(byte) ‘?’,(byte) ‘¥’,(byte) ‘?’,(byte) ‘à’,’’};            byte key1 ={(byte) ‘ÿ’,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};          java.security.SecureRandom.getInstanceStrong().nextBytes(IV);                byte b= encrypt(key1, IV, “Hello World”);                String r = new String(b);                String res = decrypt(key1,IV,b);                System.out.println(r);                System.out.println(res);                                String rs = new String(key1);                System.out.println(rs);                                long endTime1 = System.currentTimeMillis();                long totalTime = endTime1 – startTime1;                System.out.println(“Time Taken: “+totalTime+  ” ms”);                //—————————————————————-            }}

x

Hi!
I'm Harold!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out