10.01.2018 özellik vard? . Mesela , bina dikecek

10.01.2018

 

Hist-102 Ara?t?rma Projesi

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Yenimahalle’nin
siyasi yap?s? , okullar? , kurulu? tarihi , mimari yap?s? ve kültürel ve  edebiyat? yönünden kazan?mlar?

Gökhan Akçay  51118803748

Ömer Kuday    57631289854

Ecem Güne?  1180110558

Sahra Serenay Mumcu  37411154084

Cemre Kür?at  558914148894

 

YEN?MAHALLE’N?N
KURULU? TAR?H?

 

Anakara’da 1946 ve 1949
y?llar? aras?nda yetersiz konut problemi ya?and???ndan dolay? dönemin belediye
ba?kan? olan  Rag?p Tüzün taraf?ndan
Yenimalle kurulmu?tur.Kurulu? sürecinde 1950’li y?llarda ekonomik olarak
s?k?nt?da bulanan aileler ve memurluk görevinde bulunan insanlar? ev sahibi
yapma amac? güdülmü?tür.Yenimahalle’nin in?as?na ilk ba?ta iki katl? yap?lar
in?a edilerek ba?lanm?? daha sonras?nda çok daha h?zl? büyüyen Yenimahalle,1
Eylül 1957’de Ankara’n?n yeni bir ilçesi olmu?tur.

Yenimahalle’nin bu
denli h?zl? büyümesinin en önemli sebebi devletin emsal niteli?inde uygulad???
konut politikas?na dayan?r. Yenimahalle’nin kurulu?u 5218 numaral? kanuna göre
düzenlenmi?tir. Mülkiyet üzerinde bulanan ve belediye meclisi taraf?ndan ç?kart?lan
kanuna göre arazi ve arsalar  mülkiyete
dahil edilecekti.  Kanunda bulunan 8.
maddeye göre hangi arsalar?n verilece?i seçilmi?tir. Yenimahalle’nin in?as?nda
konut siyaseti iki esasa dayan?r bunlar 
ucuz arsa ve in?aat yapma zorunlulu?udur. ?nsanlar?n yeni yap?lar in?a
etmesini sa?lamak için devlet çe?itli te?vik politikalar? uygulam??t?r.

Örnek vermek gerekirse
, devlet bu vatanda?lara 10 seneye dayanan emlak vergisinde muafiyet hakk?
tan?m??t?r. Buna ek olarak , in?aat yap?m?nda malzemelerde büyük oranda ?skonto
uygulanm??t?r. Fakat bina yapma hakk?n? elde etmek için devletin  vatanda?larda arad??? birçok özellik vard? .
Mesela , bina dikecek  insanlar?n maddi
durumu kanunda belirtilen esaslara uygun olmal? ,  en az bir kere evlenme ko?ulu ve Ankara’da
uzun süre ya?am?? olmas? gibi ko?ullar aranm??t?r.

 

 

?n?a yapma hakk?n? elde etmek isteyen birçok
vatanda? bu hakk? elde etmek için ba?vursa da sadece çok az say?da vatanda?
devlet taraf?ndan bina dikme hakk? elde etmi?tir. Bu hakk? kazanm?? olan insanlar
Yenimahalle’nin yerlileri haline gelmi?. Yenimahalle’nin kurulu? sürecinde
insanlar ilk olarak bu bölgeye “ucuz arsalar ” yak??t?rmas?n?  yapt??? ve bölge bu adla an?lmaya ba?land???
için daha sonras?nda bundan rahats?z olan Yenimahalle sakinleri ad?n?
de?i?tirip ?imdiki ad? olan “Yenimahalle” ismini koymu?lard?r.
Uygulanan bu politikalar do?rultusunda 3 y?l gibi k?sa bir sürede nüfus
20.000’e ula?m?? ve 5000’e yak?n hane ev sahibi oldu?u için Cumhuriyet
tarihinde bir ilke imza at?lm??t?r.

 

 

 

 

 

 

KÜLTÜR VE SANATTA YEN?MAHALLE

 

            Ankara’y? güzel k?lacak özellikleri
aras?nda olan kültür ve sanatta Yenimahalle’nin rolünün büyük oldu?unu
görmekteyiz. Kentin vizyonunu, kentte ya?aman?n bilincine var?ld???, tüm
vatanda?lar?n haklar?na sayg?l? olundu?u, toplumun her kesimini destekleyen,
modern kültür ve sanat?n milletleraras? ölçekte de?er kazand??? bir Yenimahalle
yaratmak ?eklinde özetleyebiliriz. Kentin misyonunu ise 4 maddeyle
özetleyebiliriz: Kültür ve sanat alan?nda yap?lan çal??malara uluslararas?
boyutta sahip ç?kmak ve destek olmak, bütün vatanda?lar? ve sivil toplum
kurulu?lar?n? faaliyetlere ortak yapmak, belediyenin sa?lad??? kaynaklar? do?ru
ve temiz bir ?ekilde onlara zarar vermeden kullanmak, son olarak da bunlar?
yaparken bilim ve teknolojinin gereklerini ön planda tutmak.

           

1)     
Yenimahalle’de Tiyatro

 

           

 

            Yenimahalle,
özellikle de tiyatroya çok önem vermi?tir. 21. Uluslararas? Ankara Tiyatro
Festivali aç?l?? galas?na kat?lan ve k?sa bir konu?ma yapan Belediye Ba?kan?
Fethi Ya?ar “Kültürel kalk?nman?n enerji merkezi sanatt?r. Tiyatro da, bu
enerji merkezinin k?sa yoldan etki sa?layan santralidir. Bilindi?i gibi sanata
de?er verilen ülkelerde ya?am ko?ullar?n? ortaya ç?karan ekonomi, teknoloji ve
gelir da??l?m? daha iyi bir durumdad?r. Sanata de?er vermeyen hükûmetlerin sonu
daima hayal k?r?kl??? ile son bulmu?tur. Çünkü sanat bir ülkenin üretimini
artt?ran bir araçt?r. Bu binlerce deneme ile kan?tlanm?? durumdad?r. Sahne,
özvarl???m?z? fark etmemize yarayan ?eylerin, mutluluklar?n ac?lar?n, sevgi ve
nefretlerin, üstünlük ve zay?fl?klar?n ?a?maz, büyülü aynas?d?r” dedi.

 

Ayr?ca
bir tiyatro oyunun sonunda oyuncular? tebrik ederek çiçek veren Yenimahalle
Belediye Ba?kan? Fethi Ya?ar, “Cumhuriyet’in ilk y?llar?ndan bu yana sanat?n
merkezi olan Ankara’da, belediye olarak bu anlay??? desteklemek, sanat?
sevdirmek için elimizden geleni yap?yoruz. ?lçemizde kültür sanat
etkinliklerimizle genç-ya?l?, kad?n-erkek binlerce ki?iye ula??yoruz.
Belediyecilik sadece yol, kald?r?m yapmakla olamaz, biz sosyal
faaliyetlerimizle bir kent bilinci yaratmak istiyoruz” dedi. Dört Mevsim
Tiyatro ve Naz?m Hikmet Kongre Merkezi’nde bulunan Y?ld?z Kenter Tiyatro Salonu
Yenimahalle için önemli iki tiyatro merkezidir.

 

 

Yenimahalle’de bulunan Dört Mevsim Tiyatro
salonunda sergilenen baz? oyunlar :

?       Üç Kuru?luk Opera

?       Bi De?i?ik Oyun

?       Orhan Veli’yle Git Gidebildi?in
Kadar

?       Deliler Bo?and?

 

Oynanacak Oyunlar :

?       Ho?geldin Boyac? (11.01.2018)

?       A?k Halleri (Zuhal Olcay- Burak
Sergen) (12.01.2018)

?       Adalet Sizsiniz (15.01.2018)

 

 

 

2) Kültür ve Sanat Merkezleri :

 

a)     
Bat?kent Kültür
Merkezi :

Bat?kent Bölgesinde çok say?da Alevi
vatanda? ya?ad???ndan ötürü, onlar?n ihtiyaçlar?n? kar??lamak amac?yla in?a
edilen Bat?kent Kültür Merkezi 7 Aral?k 2013 günü halka hizmet vermeye
ba?lam??t?r. Bina üç yap?dan olu?ur. Birincisi, çal??an anneler için gündüz
bak?m evi, gençler için sosyal faaliyetlerde bulunabilecekleri Gençlik Merkezi
ve son olarak Alevi vatanda?lar için ise cemevi vard?r. Serçe?me ad? verilen
cemevi içinde 300 ki?inin ibadet edebilece?i bir Cem salonu, 300 ki?ilik
yemekhane ve Alevi vak?f ve derneklerine ayr?lm?? 12 oda bulunmaktad?r.

 

 

b) Naz?m Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi :

Ya?am? ve ?iirleriyle dünyaca ünlü
olan Naz?m Hikmet’in isminin verildi?i Kongre ve Sanat merkezinde :

?       1600 ki?ilik çok amaçl? salon,

?       400 ki?ilik Y?ld?z Kenter Tiyatro
Salonu,

?       Hikmet Çetinkaya ve Bedri Koroman
Sergi salonlar?,

?       Seminer salonu bulunmaktad?r.

 

Bu kültür ve sanat merkezlerinin
yan?nda Yenimahalle Belediyesi, ilçeye 4 yeni kültür merkezi daha yapmaya
haz?rlan?yor. Turgut Özal, Ata(Susuz), Serhat ve Kaletepe’de yap?m?na ba?lanan
merkezlerin bu y?l içinde hizmete aç?lmas? bekleniyor. Bu merkezlerde
kütüphanelerin de bulunaca?? ve bölgenin ihtiyaçlar? do?rultusunda hizmet
verilece?i belirtildi.

 

3) Evrensel De?erler Çocuk Müzesi :

            Yenimahalle Belediyesinin Naz?m
Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi içerisinde bulunan Evrensel De?erler Çocuk
Müzesi’nin temel amac? çocuklara bilim ve sanat?n rehberli?inde unutulmaya yüz
tutmu? evrensel de?erlerimizi ö?retmektir. Müze içerisinde sevgi-sayg?,
yard?mseverlik, sevgi ve veteriner klini?i sergisi, ses ve ???k deney atölyesi,
yenilenebilir enerji atölyesi ve bilim s?n?flar? bulunmaktad?r. Ö?renciler ya?
gruplar?na göre çe?itli e?itimlerden geçerler. 

 

                                                        

 

 

 

 

4) ”KAFDA?I” e-dergi :       

Kafda??, Yenimahalle ?lçe Milli
E?itim Müdürlü?üne ba?l? olan tüm resmi ya da özel tüm ortaokul, lise
kurumlar?n?n ö?renci, ö?retmen, ve çal??anlar?n?n özgün çal??malar?n? kapsayan,
bas?labilir nitelikte olan bir elektronik dergidir. Y?lda iki kez yay?mlan?r,
?imdiye kadar 9 dergi yay?mlanm??t?r. Temel amac?, ö?rencilerin kendilerini
sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal alanlarda geli?tirmesi ve bilimsel dü?ünme
ara?t?rma ve çal??ma becerilerini anlamas? ve Türkçe’nin do?ru kullan?m?na
yard?m etmektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeni Mahalle’ nin Mimarisi
ve Tarihi Önem Ta??yan Yerleri

Yeni mahalle sivil mimarisi bak?m?ndan ele al?nd??? zaman:

?      
Etiler
sitesi (Eti bloklar?)

?      
Mobilgaz
sitesi

?      
Safiye
Özatl? Evi

?      
Yeni
Mahalle ucuz Arsalar Mevkii

Olarak incelenebilir.

“Sivilmimaribellek1”
isimli internet sitesin de belirtildi?i gibi;

Etiler sitesi (Eti bloklar?):

Yap?n?n
Tipi: Çok Katl? blok Apartman

Yap?n?n
Mimar?: Haluk Berksan

Proje onay
y?l?:1957

Bina/lar
da??l?? ?ekli: Bir adada be? blok, bir adada bir blok olmak üzere alt? bloktan
olu?ur.

Özelli?i:
Haluk Berksan o dönemin önemli mimarlar?ndand?r. Kendisi çok say?da kamu binas?
ve sivil binalar tasarlam??t?r.

 

Mobilgaz Sitesi:

Yap?n?n
Tipi: Çok Katl? blok Apartman

Yap?n?n mimar?: Tülay Ta?ç?o?lu

Proje onay y?l?: 1972

Bina/lar da??l?? ?ekli: Yekpare tek parça 10 katl? blok.

Özelli?i: Çevrede ki baz? siteler; Türk Traktör sitesi ve
Özgü sitesi Mobilgaz sitesinden örnek al?narak yap?lm??t?r.

 

 

 

 

 

 

Safiye Özatl? Evi:

Yap?n?n
tipi: Çok katl? blok apartman

Yap?n?n
mimar?: Bilinmiyor- sonras?nda tadilat: Muzaffer Yanl?

Proje onay
y?l?: 1956

Bina/lar
da??l?? ?ekli: Tek parça 4 / 5 katl? bina

Özelli?i:
Rag?p Tüzün bölgesinde ki bina örneklerinden birisidir bina tipi orta gelir
düzeyli ailelere hitap etmektedir.

 

Yeni Mahalle Ucuz
Arsalar Mevkii:

 

Yap?n?n
Tipi: Zemin kat dahil 4 kattan olusan binalar.

Yap?n?n
Mimar?: Proje yar??mas?yla seçilmi? farkl? proje tipleri ve çe?itli mimarlar

Proje onay
y?l?: Bilinmiyor

Bina/lar
da??l?? ?ekli: Çoklu apartman yap?lanmas?.

Özelli?i:
1948 y?l?nda yay?mlanan 5218 say?l? kanuna göre, gecekondula?may? azaltmak
amac?yla, halka uygun fiyatta ev verilmesi amaçlanm??t?r.60 a yak?n hazine
araz?si ve 46 tane halktan al?nan araziye yap?lan bir proje.

 

Tarihi Önem Ta??yan Yap?lar ve
Yerler

Yeni
mahalle de görülebilicek tarihi yerleri ele ald???m?z zaman kar??m?za:

?                  
Atatürk
Orman Çitli?i

?                  
Akköprü

?                  
Devlet
Mezarl??? Müzesi

?                  
Odtü
Arkeoloji Müzesi

Kar??m?za
ç?k?yor.

 

 

Atatürk orman
Çiftli?i:2

1925 tarihin de Mustafa Kemal Atatürk taraf?ndan, 102.000
hektar alan?n al?nmas?yla modern bir tar?m modeli olu?turmak amaçlanarak
kuruluyor.Parklar?n ve sebze
bahçeler ininde üzerinde bulundu?u 20.000 dönüm arazi, Merhum Abidin Pa?a’n?n
e?i Faika Han?m’dan sat?n al?n?yor. Sonras?n da Etimesgut, Balgat, Çak?rlar,
Güvercinlik, Macun, Tahar ve ya?mur Baba çiftlikleri de sat?n al?n?yor.

Atatürk
Orman Çiftli?i’ nin içinde ki Atatürk’ ün kö?kü.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akköprü:

 

 

Ali Ak?n Akyol, Bekir Eskici, Yusuf Ka?an Kad?o?lu’ nun
haz?rlam?? oldu?u “Ankara
Akköprü Arkeometrik Çal??malar?3”
‘?n da aç?kland??? gibi; Anadolu
Selçuklu sultan? I. Alaeddin Keykubad ad?na K?z?lbey taraf?ndan Çubuk
Çay?, ?ncesu Deresi ve Hatip Çay?n?n birle?ti?i noktada yapt?r?lm??t?r. 1222
y?l?nda, eski Ba?dat ticaret güzergah?n?n geçti?i bir konumda, Ankara Valisi
K?z?l Bey taraf?ndan in?a ettirilmi?tir. Yap? 8 A?ustos 1959 tarihinde kentsel
sit alan? olarak belgelenmi?tir.

Mimarisi ?çerik:

Köprü kesme bazalt ta??ndan in?a edilmi?tir. Kemerler büyük
oranda kesme Ankara ta??ndan yap?lm??t?r. Kemerlerden dördü büyük, üçü küçük
olmak üzere yedi kemerden olu?maktad?r. Metalik korkuluklar yap?n?n asl?na
dahil de?idir. Bat? yüzünde biri silik olmak üzere iki yaz?t bulunmaktad?r.

 

 

 

Bazalt:4 Volkanik kaya kütlelerinden birisidir. Siyah renkli ve
çok sert bir kayaçt?r. Geçmi?ten beri kald?r?m ta??, yap? ta??, köprü malzemesi
olarak kullan?lagelmektedir

Yeni
Mahalle Devlet Mezarl???:

 

 

 

 

Dilhan Ayd?n’?n5
verdi?i bilgilerden yapabilece?imiz ç?kar?m üzerine; Devlet Mezarl???, Türkiye
Cumhuriyeti Cumhurba?kanlar? ile Cumhuriyetimizin kurulu?u u?runa ?ehit olan
?stiklal Harbi komutanlar?n?n defnedilmesi için 2549 say?l? kanunla kurulmu?
olan an?tt?r. 30 A?ustos 1988 tarihinde devlet töreniyle halka aç?lm??t?r.
08.11.2006 tarihinde kanun kanunun de?i?mesiyle, TBMM ba?kanlar? ve
Ba?bakanlar?n da Devlet Mezarl???na defnedilmesi karara verilmi?tir. Devlet
Mezarl??? Müzesinde defnedilen Cumhurba?kanlar?na ve ?stiklal Sava??
komutanlar?na ait e?yalar?, resimleri ve belgeleri görmek mümkündür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODTÜ Arkeoloji
Müzesi:

 

 

            ODTÜ6 ‘nün resmi sitesinden
yapt???m ara?t?rmaya göre; 1969’da kurulmu?tur. ODTÜ kampüs arazisi içinde
bulunur. Tarihi 5000 y?l öncesine dayanan Koçumbeli yerle?iminde bulunan
arkeolojik eserlere ek olarak ODTÜ arazisindeki Yal?ncak sit alan?nda ve Ankara
?ehir merkezinde Frig nekropolü Tümülüslerinde7 bulunan eserler de
sergilemektedir.

 

 

Tümülüs: Bir mezar ya da mezarl?k içeren, toprak y???larak
olu?turulmu? tepeciklere verilen add?r.

 

OKULLAR

Bu bölümde
Yenimahalle’deki önemli liseler ve baz? üniversite bölümlerinden bahsedece?iz.
Yenimahalle de 3 büyük üniversitenin baz? yerle?keleri bulunmaktad?r bunlar
Hacettepe üniversitesi, Gazi üniversitesi ve Ankara üniversitesinin çe?itli
bölümleridir. Ayr?ca Yenimahalle de 61 lise bulunmaktad?r. Bunlar Anadolu ve
Mesleki lise ?eklindedirler.  Bahsedece?imiz
okullar s?rayla Atatürk Anadolu Lisesi, Selçuklu Anadolu Lisesi ve Tevfik ?leri
Anadolu ?mam Hatip Lisesi.

Atatürk Anadolu Lisesi:
Okul 1971 senesinde 5200 metrekarelik bir alana kurulmu?tur. Türkiye’nin en iyi
Anadolu liselerinden biridir. Son 30 y?lda 7 üniversite 1.si ç?karm??t?r. Okul
ODTÜ’ye fazla ö?renci göndermesiyle bilinir mezunlar?n yapt??? yorumlardan yola
ç?karacak bu say? o kadar fazlad?r kendinizi hala lisedeymi? gibi hissedersiniz
bu sebeple ODTÜ’nün arka bahçesi olarak an?ld??? da olur. Okul bu ba?ar?lar?n?n
yan? s?ra yap?lan ?enlik ve aktiviteler sebebiyle Ankara’daki liseler aras?nda
popülerdir.

Selçuklu Anadolu
Lisesi: Okul 1993 Mobil CO. ?irketi taraf?ndan yap?lm?? ve Bat?kent semtinde
bulunmaktad?r. Okul aç?ld??? seneden 2015 Mobil Anadolu Lisesi ad?yla ö?retim
hayat?na devam etmi? daha sonra de?i?tirilmi?tir. Lise ortalama bir ba?ar?ya
sahiptir bahsetmemizin sebebi grup mensuplar?m?zdan birinin mezun oldu?u lise
olmas?d?r. Anadolu Lisesi statüsüne ç?kmadan önce çevrede sorunlarla bilinir bu
sebeple bir önyarg?ya sahiptir. Mezunu olarak yorum yaparsam metronun
gelmesiyle beraber ba?ar?l? ö?rencilerin çekilebilecek bir okuldur fakat ö?retim
kadrosunda köklü bir de?i?iklik yapmas?n?n gereklili?i su götürmez bir
gerçektir. Aktivite ve bahçe büyüklü?ü olarak s?n?rl?d?r fakat yeterlidir.

Tevfik ?leri Anadolu
?mam Hatip Lisesi: 1951-1952 y?llar?nda aç?lan ilk 7 imam hatip liselerinden
birisidir. ?lk olarak Ankara Merkez ?mam Hatip Lisesi olarak aç?lm?? daha sonra
1994 y?l?nda imam hatip okullar?n? ilk açan milli e?itim bakan? merhum Tevfik
?leri’nin ismi verilmi?tir. Okulun son birkaç y?lda ba?ar? e?risi h?zla
yükselmi?tir bunun sebebi olarak hükümet fazlaca yat?r?m yapt??? olarak
dü?ünülmektedir ?uan Ankara’n?n en iyi 10 lisesi aras?nda gösterilmektedir.
Okulun binalar? çok yenidir ve büyük d??ardan bir liseyi hiç and?rmaz.

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAKÇA

·        
e-sehir, Ankara
Yenimahalle Devlet Liseleri Listesi, 7Ocak 2018 tarihinde eri?ildi. http://www.e-sehir.com/turkiye-haritasi/ankara-yenimahalle_devlet-liseleri_listesi.html

·        
  Wikipedia, , Atatürk Anadolu Lisesi, 7 Ocak
2018 tarihinde eri?ildi.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara_Atat%C3%BCrk_Anadolu_Lisesi

·        
  Ek?i sözlük, ankara atatürk anadolu lisesi, 7
Ocak 2018 tarihinde eri?ildi.
https://eksisozluk.com/ankara-ataturk-anadolu-lisesi–160950

·        
  Selçuklu Anadolu Lisesi, Tarihçe, 8 Ocak 2018
tarihinde eri?ildi.
http://selcuklu.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/06/25/970821/icerikler/tarihce_1485493.html?CHK=3766c5b334d8646a8eb0a1c8369190bf

·        
  Tevfik ?leri Anadolu ?mam Hatip Lisesi,
Tarihçe, 8 Ocak 2018 tarihinde eri?ildi. http://tevfikileriihl.meb.k12.tr/

 

1
http://sivilmimaribellekankara.com/

(Etiler
sitesinden, ucuz arsalar mevkii dahil olmak üzere, bilgi ve görsel kayna??)

 

2 http://www.altayli.net/tarihten-bugune-ataturk-orman-ciftligi.html
(görseller ve bilgi bu kaynaktan elde edilmi?tir)

3 http://www.journalagent.com/jas/pdfs/JAS_1_1_1_19.pdf

4 http://aldur.com.tr/TR/6/Bazalt-Nedir?.htm

5 http://cocukcabaskent.com/cocukla-gezi/muzeler/devlet-mezarligi-muzesi/

6
https://muze.metu.edu.tr/

7 https://muze.metu.edu.tr/galeri/buyuk-tumulus (görseller)

x

Hi!
I'm Harold!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out